Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения

Pravietojumi par Latviju


Julie 21, 2006, ICIT seminary, River of Life Church, Cedar Rapids IA, USA
Written by Kelly M. Fink:
"I see breathe of the Lord breathing(exhaling & blowing off) the dust of Latvia. There is a hidden treasure. An ancient treasure. Ask the Lord the redig ancient wells; to reveal the ancient inheritances. They are waiting to be claimed."
 
(tulkojums)
21. jūlijs, 2006, ICIT seminārs, „River of Life“ draudze, Cedar Rapids IA, ASV
Pravietojums Latvijai caur Kelly M. Fink:
"Es redzu, ka tas Kungs nopūš putekļus no Latvijas. Tur ir apslēpti dārgumi. Seni dārgumi. Prasiet tam Kungam atrakt senās akas, atklāt senos mantojumus. Tie gaida, lai tie tiktu pieprasīti."
 

18th September 2008, Ruzina, Latvia
Written by Missionary from England:
"Whilst in Ruzina, I dreamed that God was increasing prayer and fasting within Latvia and that the prayers of the saints will tip the bowls. I then saw the heavens open and fire was falling upon every house, not leaving one out. I felt the fire at first will be cleansing Latvia of the sins of the past, but then will be restoring and renewing Latvia of everything the enemy had stolen. Revival Fire will fall here."
 
 
(tulkojums)
18. Septembrī, 2008, Ružiņa, Latvija
Pierakstija misionāre no Anglijas
"Kamēr es biju Ružiņā, es sapņoju, ka Dievs liek pieaugt lūgšanām un gavēšanai Latvijā un ka svēto lūgšanas “piepildīs mērus” (burt.-apgāzīs traukus). Tad es redzēju atvērtas Debesis un uguni krītam pār katru namu, nevienu neizlaižot. Es jutu, ka uguns sākumā šķīstīs (burt.- tīrīs) Latviju no pagātnes grēkiem, bet tad nāks atjaunošana un Latvijai atgriezīs visu, ko ienaidnieks ir nozadzis. Šeit kritīs Atmodas Uguns."
 

 

Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Gaisma spīd tumsībā