Atmodas Nams
Lai nāk Tava Valstība!
Revival House            pilna  evaņģēlija  kristiešu  draudze  "Atmodas Nams"       Дом Пробуждения

Mēs ticam ka,
 

Dievs ir viens patiess un dzīvs Dievs, kurš mūžīgi eksistē trijās personās- Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Viņš ir visuresošs Gars bez ierobežojumiem, mūžīgs, nemainīgs Savā mīlestībā, žēlastībā, gudrībā un taisnībā. Trīsvienīgais Dievs ir radījis visu, kas redzams un neredzams caur Savu Vārdu pēc Sava nodoma. (Jes 45:22, Ps 90:2, Jāņ 1:3, Jāņ 4:24, 2.Kor 13:14)

Kungs Jēzus Kristus ir Dieva dēls, Viņš ir dzimis virs zemes no jaunavas Marijas un no Svētā Gara, Viņš ir pilnīgs kā Dievs un pilnīgs kā cilvēks. Viņš brīvprātīgi nodeva Savu dzīvību kā pilnīgu un svētu visaptverošu  atpirkšanas upuri par cilvēku grēkiem, lai caur Viņa upuri cilvēks varētu atzīt savu grēcīgumu un saņemt brīvību no soda par grēku un tā sekām, kā arī no vainas. Jēzus Kristus pēc krusta nāves tika uzmodināts fiziskā, Dieva godībā pārveidotā ķermenī, kurā Viņš šobrīd ir sēdināts Debesīs un aizlūdz par ticīgajiem. Viņš drīz atkal nāks uz zemi Savā godības ķermenī. (Mat 1:18–25; Jān 1:14; Kol 1:13–18; 1 Pe 2:24; Luk 24; Ebr 4:14; Mat 25:31–46.)

Svētais Gars katrā dievišķības aspektā ir vienlīdzīgs ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. Svētais Gars pārdabiski atjauno garu, darot to svētu tiem, kuri pieņem Jēzu Kristu kā Glābēju. Svētais Gars caur šo atjaunoto garu mīt ticīgajos, dara tos spējīgus kalpot Dievam. Svētais Gars ticīgajiem dod gara dāvanas un spējas, lai Kristus miesa t.i. draudze varētu pieaugt, mainīties Kristus līdzībā un veikt savus uzdevumus virs zemes. (Ef 4:30; 1 Kor 6:9; 12:4, 7, 12–13; Ef 4:30; ApD 1:5; Tit 3:5)

Patiesība ir absolūta un objektīva. Glābjošā  patiesība ir pasludināta Svētajos Rakstos, Bībelē- Vecajā un Jaunajā Derībā, kas ir uzrakstīta Dieva atklāsme cilvēkam, mutiski iedvesmota un nemaldīgi nodota sākotnējos manuskriptos. Bībele ir augstākā un galējā autoritāte visos ticības un dzīves jautājumos. (Mat 5:18; 2 Tim 3:15–17; 2 Pet 1:20–21)

Draudzei virs zemes ir aicinājums un autoritāte būt Kristus ķermenim t.i. Viņa izpausmei. Kristus ir šīs Draudzes galva t.i. vienīgais īstais vadītājs. Draudze realizē Kristus darbu virs zemes. Draudze eksistē ticīgo sadraudzībai, izglītošanai, Dieva žēlastības, Dieva Vārda patiesības un evaņģēlija nodošanai visām tautām caur liecību un kristīgu dzīves veidu. (Mat 28:19–20; ApD 1:6–8, 2:41–42; 1.Kor 12:13.)

Cilvēki ir radīti Dieva tēla līdzībā, bet caur pirmā cilvēka grēku tie ir atsvešināti no Dieva un ir nolemti mūžīgam sodam. Vienīgā glābšana cilvēkam ir sirds ticība Jēzus Kristus personai, Viņa krusta izpirkumam, taisnošanai caur augšāmcelšanos, kas tiek apstiprināta ar liecības vārdu. (Jan 3:15–18; Ef 1:7; Rom 10:9–10.)

Eksistē pārdabiskas, ierobežotas garīgas būtnes – Dieva eņģeļi, kritušie eņģeļi un dēmoni. Sātans, kurš ir kritušo eņģeļu vadītājs ir Dieva un cilvēku ienaidnieks, kurš ir notiesāts mūžīgam sodam uguns jūrā. (Ebr 1:4–14; Jud 6; Mat 25:41; Atkl 20:10.)

Tā Kunga tiesas dienā jaunā ķermenī tiks augšāmcelti Kristū izglābtie cilvēki un grēcīgie cilvēki. Izglābtie celsies mūžīgai dzīvībai kopā ar Dievu Viņa valstībā, un pazudušie – mūžīgai nāvei uguns jūrā. (1.Kor 15; Dan 12:1–2; Jān 5:28–19; 2.Tes 1:7–10; Mat 5:1–10.)

(No Draudzes Nolikuma)

Celies, topi apgaismota!
Jo tava gaisma nāk,
Tā Kunga Godība uzaust pār tevi. 
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi
un dziļa krēsla tautas,
Bet pār tevi uzaust Tas Kungs,
Viņa Godība parādās pār tevi!


Gaisma spīd tumsībā